پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
 

آخرین مطالب

همدلی کارکنان باعث می‌شود کارها به نتیجه برسد

حمیدرضا مرزوقی
همدلی کارکنان باعث می‌شود کارها به نتیجه برسد

 

قبل از اینکه به سازمان بنادر و کشتیرانی بیایم، در شرکت «کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران» در بخش فله خوراکی و زیر نظر مرحوم مسعود حسنی شاگردی میکردم و کار اصلی من هندلکردن کشتیهایی بود که گندم را از کانادا به ایران حمل میکردند. چند ماهی در این شرکت مشغول بودم که به پیشنهاد یکی از دوستان بسیار شریفم به سازمان بنادر و کشتیرانی آمدم و تصمیم بر این شد که در این سازمان بهعنوان کارشناس مشغول به کار شوم.

ابتدا در دفتر مجامع بینالملل سازمان مشغول به کار شدم و اولین کارهایی که به اینجانب محول شد، کنوانسیون تسهیل ترافیک دریایی بود و بعد بهخاطر پیشینه تحصیلیام که اقتصاد نظری بود و کارهایی که در آن دفتر بر عهده گرفته بودم، مسیر حرکت من در سازمان بنادر و کشتیرانی رقم خورد. پس از مدتی مقرر شد تا بهعنوان رئیس اداره عملیات بندری در خدمت سازمان باشم. بعد از جناب آقای پاکزاد، مسئولیت ادارهکل امور بندری به من واگذار شد و چند سالی در این سمت مشغول کار بودم و سپس به ادارهکل تحقیق و توسعه رفتم. بعدها در استان هرمزگان مشغول به کار شدم و سپس به تهران مراجعه و مدتی در معاونت دریایی اداره امتحانات مشغول شدم. بعد از آن مجددا به سمت مدیرکل تحقیقات منصوب شدم و سپس کار خودم را در سمت مدیرکل برنامهریزی بودجه و تشکیلات ادامه دادم و در این سمت بود که کارم در سازمان بنادر و دریانوردی به اتمام رسید و بازنشسته شدم.

هیچوقت فکر نمیکردم در این سازمان مشغول شوم، اما علاقه به کار اقتصادی در زمینه کشتیرانی مرا به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هدایت کرد. البته خیلی سریع راه من به سمت سازمان بنادر که خیلی دور از فعالیت کشتیرانی نبود، منحرف شد و از این امر خوشحال هستم.

اگر به گذشته برگردم، تا حدی گمان میکنم که دوباره همین مسیر را بیایم. سازمان بنادر و دریانوردی بنا بر مسئولیتها، وظایف و برد تصمیمگیری در آن میتواند بهترین سازمان برای افرادی باشد که بخواهند تاثیری عمیق در اصلاح امور کشور داشته باشند.

کارکردن در سازمان بنادر و دریانوردی بهمنظور تنوع و زندهبودن کار و قابل لمسبودن نتیجه زحمات و تصمیمات در کوتاهمدت، انگیزه فراوانی ایجاد میکند و خاطرات تلخ و شیرین زیادی را نیز به جا میگذارد. خدمت در سمت رئیس اداره عملیات بندری برای من دوره پرافتخار، لذتبخش و خاطرهانگیزی بود. پایه دوستیهای عمیقی که تا امروز دوام داشته و انشاءلله ادامه خواهد داشت، از آن زمان بود. از دوران فعالیت بهعنوان مدیرکل بنادر استان هرمزگان نیز خاطرات خوبی دارم.

موقعیتهای چالشی در کار من زیاد پیش میآمد، اما خوشبختانه همه چالشها را برطرف میکردیم. ایجاد مرکز تکپنجره یکی از چالشهای بزرگی بود که به لطف دوستان عزیزم در کوتاهترین زمان ایجاد شد و تمام فعالیتها در محل مرکز خدمات فعلی بندر شهیدرجایی متمرکز شد. بخش عمران با کار شبانهروزی، تمامی بندر را آماده نصب فیبر نوری کرد و تمام نقاط فعال داخل اسکله به این مرکز متصل شدند که خود قدم بزرگی برای کاهش مشکلات بندر بود. البته کار به این سادگی که من میگویم پیش نرفت، بلکه باید مقاومتها شکسته میشد... خلاصه خون دلها خورده شد. در اینجا به یک نکته مهم اشاره میکنم که آن همدلی میان همه همکاران است. در واقع این همدلی باعث میشد که کارهای خوب در کوتاهترین زمان به نتیجه برسد.

به اعتقاد من اگر تصمیمات از روی آگاهی، مطابق قانون و به صلاح سازمان اتخاذ شود، ماندگار و اثربخش خواهد بود، اما تصمیمات سلیقهای و ناپخته، مشکلزاست. من در هیچ مقطعی از فعالیت شغلی خودم نتوانستم با چنین تصمیماتی کنار بیایم و همین امر باعث چالشهای فراوان در محیط کاریام شد. اخبار تلخ بگیر و ببندها و پروندههای تخلفی که برای برخی افراد سازمان بنادر و دریانوردی تشکیل شد، بدترین و ناامیدکنندهترین اخباری بود که بعضا محیط سازمان بنادر و دریانوردی را تحت تاثیر قرار میداد و متاسفانه باید بگویم که آثار منفی ناباورانهای را بر جای گذاشت.

بهکارگیری تجربه بازنشستگان میتواند در اتخاذ تصمیمات درست سازمانی کمک بزرگی باشد. افرادی که راه را پیمودهاند میتوانند تجربیات خود را در اختیار تصمیمگیران و تصمیمسازان بندری قرار دهند. امروز نگاهی سیستماتیک به حضور هرچه بیشتر بازنشستگان در روند تصمیمگیریها وجود ندارد و اگر در گوشه و کنار بازنشستگانی بهصورت غیر مستقیم مشغول به کار هستند، این بر اساس نگاه فردی بعضی از شاغلین است و نه جهتگیری سیستمی سازمان بنادر. برای تجربیات آنها در همین سازمان خرجهای زیادی شده است.

در حال حاضر در تلاش هستم تا با همکاری با بعضی از شرکتهایی که کارهای مطالعاتی و مشاورهای انجام میدهند، کمکی در جهت شفافکردن مطالب برای تصمیمگیریهای مرتبط داشته باشم و فکر میکنم کانال مناسبی برای انتقال تجربه باشد.   |

۲۵ مهر ۱۴۰۰ ۱۵:۴۴