پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
 

آخرین مطالب

خدمت در این سنگر اقتصادی لذت‌بخش است

غلامرضا ماشینچی
خدمت در این سنگر اقتصادی لذت‌بخش است

فارغالتحصیل دورهی دکترای مدیریت بازرگانی و کارشناس ارشد مهندسی صنایع هستم و آخرین افتخار خدمتی من مدیر امور بندری و استانداردهای ایمنی سازمان بنادر و دریانوردی در تهران بوده است.

در بدو استخدام در سال 1363 بهعنوان کارشناس ترابری در بندر شهیدباهنر مشغول به فعالیت شدم و سپس بهدلیل ضرورت راهاندازی پایانه کانتینری بندر شهیدرجایی و تصمیم سازمان به جمعآوری کارکنان جوان و باتجربه در کنار یکدیگر، بهمنظور راهاندازی پایانه موصوف در سال 1364 به بندر شهیدرجایی عزیمت کردیم و توفیق داشتیم که آن پایانه را با حداقل امکانات موجود راهاندازی کنیم. هماکنون با توسعه امکانات سختافزاری و نرمافزاری، آن مجتمع تبدیل به مدرنترین پایانه کانتینری منطقه شده که باعث افتخار همه ماست.

سمتهای بعدیام در طول خدمت عبارتاند از: مدیریت امور کانتینر، مدیریت آموزش، مدیریت امور بندری، سرپرست واحد عملیات و معاونت طرح و توسعه در بندر شهیدرجایی. در سال 1385 نیز به تهران انتقال و 5 سال در سمت مدیر امور بندری و استانداردهای ایمنی انجام وظیفه کردم و سپس به افتخار بازنشستگی نائل شدم و متعاقبا با بهرهگیری از تجارب مفید خود در طول دوران خدمت در سازمان بنادر و دریانوردی به بخش خصوصی انتقال و حدود 9 سال است که در این بخش مشغول خدمت هستم.

باورکردنی نیست، 37 سال از حضورم در بندر شهیدرجایی و سازمان بنادر گذشت و چه زود گذشت. محل زندگیام در بندر انزلی بود و زیبایی کار در بندر بهویژه شنیدن صدای بوق کشتیها جذابیت کار در بندر را برایم بسیار دلنشین میکرد. بهویژه در نوجوانی و در زمانی که هنوز 14 سال بیشتر نداشتم در ایام تابستان مثل سایر نوجوانان در بندر مشغول به کار میشدیم و از عایدات آن، هزینههای تحصیلی خود را تامین میکردیم. الان که 37 سال است در بخشهای مختلف سازمان بنادر انجام وظیفه میکنم، خاطرات شیرین فراوانی دارم بهویژه وقتی که خاطرات گذشته را مرور میکنم، میبینم چه لذتی در انجام خدمت در این سنگر اقتصادی وجود داشته است که تصور میکنم اگر تاریخ یک بار دیگر تکرار شود که صد حیف قابل تکرار نیست، باز به همین حرفه مشغول شوم.

جذابترین ویژگیهای خدمت در بخش عملیات که از ابتدای خدمت در آن واحد مشغول بودهام، منحصربهفردبودن و عدم تکرار لحظات کاری است. خدمت در واحد عملیات مشابه تحصیل در دانشگاهی بزرگ است که هر لحظه آن علم و تجربهای تکرارنشدنی دارد.

خاطرات تلخ و شیرین زیادی دارم. همدلی، یکرنگی و ارتباط تنگاتنگ کاری یکایک نیروهای باتجربه و جوان در انجام کار، از شیرینترین خاطرات زندگی ماست.

در هر کاری اول باید عشق وجود داشته باشد و به انجام آن کار اعتقاد داشته باشید، زیرا در آن صورت است که از نتیجه کارت لذت خواهید برد. کار در بندر برای ما به‌‌ویژه در دورانی که همه امور توسط خود ما انجام میشد و تابعی از تلاش شبانهروزی ما بود شیرینی خاصی داشت و همیشه برای بهترشدن انگیزه لازم را داشتیم. سازمان هم برای ما کم نگذاشت و در تمامی ابعاد موضوع توسعه را در دستور کار خود قرار داد.

سختترین موقعیت کاری من، تنشهای اولیه در واگذاری امور به بخش خصوصی بود. نه اینکه به آن اعتقادی نداشتیم، بلکه نگران آن بودیم که آیا بخش خصوصی میتواند دستاورد سالها تلاش ما نیروهای خدوم سازمان را که یک عمر برای اعتلای آن تلاش کرده بودیم، بهصورت مطلوب تداوم دهد؟ بالاخره و بهتدریج این کار بهخوبی انجام شد و انتقال یافت.

تعداد قابل توجهی از کارکنان سازمان امروز در بخشهای خصوصی خدمت میکنند. این کار برای دو طرف سود دارد؛ بخش خصوصی با این کار بهسهولت از تجارب این دسته از عزیزان بهرهمند میشود و متقابلا کارکنان بازنشسته نیز با انتفاع از حقوق و دستمزد مناسب که بخش خصوصی پرداخت میکند، زندگی را با سهولت بیشتری ادامه میدهند. این قسمت خوب کاری است، ولی یک انتقادی به مدیران ارشد سازمان دارم که اگر اینجا مطرح نکنم، نظرم را بهخوبی ابراز نکردهام. امروز همه مدیران ارشد ما اعم از آنهایی که در هیئت عامل بودهاند و سایر مدیران اجرایی میانی، تنها حقوقبگیر بخشهای خصوصی هستند و هیچیک نتوانستهاند با انعقاد قراردادی با سازمان و گرفتن بخشی از مسئولیتها، بهعنوان سرمایهگذار یک شرکت خصوصی طرف قرارداد سازمان بنادر باشند. دلیل آن را نمیدانم. به نظرم عدم اعتقاد به نیروهای سازمانی در پذیرش این مسئولیت مهم، باوری است که با توجه به نقش پررنگ این مدیران در مدیریت بخشهای خصوصی، باید به باوری مثبت تغییر یابد.

حدود 9 سال است که مسئولیت مدیرعاملی شرکت بندری و دریایی «سیدلف» که یک پایانه بسیار مدرن کانتینری است را بر عهده دارم و تجربیات دوره خدمتم در سازمان بنادر توانسته است بهدلیل مشابهت این مسئولیت در انجام کار مشابه برایم بسیار مفید و کارساز باشد. همچنین افتخار آن را دارم که همزمان بهعنوان عضو هیئتمدیره شرکتهای تعاونی افق و همچنین هیئت مدیره شرکت «افق چکاد دریا» انجام وظیفه کنم.   |

۲۵ مهر ۱۴۰۰ ۱۵:۳۸