پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
 

آخرین مطالب

در دوران خدمتم هیچ‌وقت احساس ناامیدی نکردم

رضا انصاری
در دوران خدمتم هیچ‌وقت احساس ناامیدی نکردم

هفتم مردادماه 1365 بنا به دعوت آقای سیدمحمدرضا معصومی برای استخدام در سازمان بنادر و دریانوردی، با پرواز هما به بندر عباس رفتم و در آنجا به سمت معاون فنی بندر نائل شدم و این آغازی برای هشت سال اقامت من در بندر عباس شد.

در بندر عباس در سمتهای معاون فنی، معاون اداری و مالی و معاون فنی و مهندسی (اجرایی) به مدت چهار سال و پس از آن نیز به مدت چهار سال در سمت مدیرکل بنادر استان هرمزگان در خدمت سازمان بنادر و دریانوردی و همکارانم در این سازمان بودم. پایان خدمت من، اواخر شهریور 1373 بود که برای فعالسازی شرکت «خدمات دریایی تایدواتر» در سمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدم و انجام وظیفه کردم.

جذابترین ویژگی در مجموعهی بنادر محل خدمت، فضای همراهی و دوستی با همه همکارانی بود که در سالهای پرفشار کار و تلاش در بزرگترین مرکز حملونقل کالا در ایران، در کنار هم و در محیط اخلاقمند خاصی مشغول بودند. همه عزیزانی که در آن دوران در بندر حضور داشتهاند، بهخوبی به این نکته توجه داشته و شهادت میدهند که این آرامش در مجموعه وجود داشته و علیرغم تلاشهای شبانهروزی، فضای مطلوبی در ارتباطات ایجاد شده بود. اصولا توجه و فعالیت محوری من، برای ایجاد محیطی امن و دوستانه برای همه همکارانم متمرکز بوده است.

در راستای سیاست فوق صدها برنامه و پروژه به اجرا درآمده است تا این محیط امن شکل پذیرد. البته حمایت معنوی از همکاران در ابعاد اداری و احیانا سیاستهای خاص مرکز از محورهای مهم و حائز اهمیت بوده است. واقعیت این است که در محیط پرنشاط با برنامهریزی و کار شبانهروزی، هیچگاه احساس منفی در فعالیتهای هشتساله نداشتهام. مشکلات و موانع بسیاری در کار به وجود میآید. تنگناهای مدیریتی در ارتباط با مرکز، دیگر سازمانها و مدیران ارشد استان و کشوری وجود داشته که همگی با لطف خداوند و همراهی همکاران مرتفع شده و بنده از این مشکلات گذر کردهام.

وقتی به آن دوران فکر میکنم و مروری بر امکان تکرار آن در بازگشت به زمان قبل دارم، اقرار میکنم که در آن شرایط هم دوباره همین راه را برمیگزینم، زیرا در همه این سالها، لحظات زیبا و خوشی را در کنار همکارانم گذرانده و از کار در سازمان بنادر و دریانوردی لذت بردهام.

فضای فعالیت در آن سالها با ایجاد فضای فرهنگی، کسب دانش، ورزش و فعالیتهای اجتماعی برای همه خانوادههای ساکن در بندر همراه بود.

بنده مهمترین و بااهمیتترین اصول برای موفقیت در کار را برنامهریزی، توجه به نظم و انضباط در تمام زمینهها و نیز مدیریت مشارکتی و ایجاد فضای مناسب در محیط کار میدانم.

در دوره هشتسالهی خدمت من مشکلات کاری بسیاری در روند فعالیتها و بهخصوص مدیریتی پیش آمد. شاید دور از ذهن تلقی شود اگر بگویم که هیچگاه احساس سختی و ناامیدی در آن لحظات را نداشتهام. هیچگاه احساس بد و توقف در کار برایم به وجود نیامده است. همیشه در فضای فعالیت، با توکل و امید در دستیابی به نتایج مثبت تلاش کردهام و با لطف پروردگار همواره موفقیت به همراه داشته است.

در طول دوران فعالیتم در سازمان، مدیرانی در راس کار بودهاند که نقش بیبدیلی در زندگی کاری من ایفا کردهاند. آقای سیدمحمدرضا معصومی بهعنوان مدیری ویژه، توانمند و اخلاقی در صدر بنادر هرمزگان حضور داشتند و بنده بسیاری از موفقیتهایم را مرهون حضور و مدیریت ایشان میدانم. همچنین حضور آقای مهندس محمد مدد بهعنوان مدیرعاملی توانا با نقشی بیبدیل، اساس حرکتهای نو در سازمان بنادر بوده است. در ادامه میخواهم از برخی همکاران یاد کنم که اساتید ارزشمندی بودند و فعالیتهای اصلی را به دوش میکشیدند و نواقص، بیتجربگی و کمبودهای من را جبران میکردند؛ ازجمله آقای مهندس باقر جیلیانی که معاونت فنی سابق بودند و من جایگزین ایشان شدم و ایشان همراهی بسیار ارزشمندی با من داشتند. آقایان مهندس حمید حمیدی، مهندس ایرج شیربابادی، علی سنگینیان و در نهایت بهزاد دشتستانی در سمت ادارات تابعه معاونت فنی از دیگر همکاران خوب من هستند که من یاد آنها را گرامی میدارم.

سازمان بنادر میتواند در سه محور 1) تشکیل تیمهای تخصصی ثابت، انجام بازدیدهای دورهای از بنادر و بررسی و ارزیابی عملکرد آنها، 2) ایجاد گروههای ستادی و اتاق فکر دائمی در سازمان بنادر و 3) بهرهگیری از مدیران باتجربه در کلاسهای آموزشی در مراکز تربیت نیروی انسانی بنادر، از مدیران و نیروهای باتجربه دورههای قبل استفاده کند.

 

۲۵ مهر ۱۴۰۰ ۱۳:۴۱