پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
 

آخرین مطالب

سرمایه‌های دیروز، پشتوانه‌های فردا

بازنشستگان سازمان بنادر و دریانوردی، سرمایههای گرانبهای این سازمان هستند که روزگاری عمر، دانش و مهارت خود را برای موفقیت سازمان در عرصههای مختلف هزینه کردهاند و در درخشش کشورمان در حوزه بنادر و دریانوردی نقش بیبدیلی داشتهاند. آنها علیرغم آنکه ماموریتهای دشواری را عهدهدار بودهاند و گاهی بنا بر اقتضای شغلشان در موقعیتهای خطرناک نیز قرار گرفتهاند، هرگز عقب ننشستهاند و دوره خدمت خود در سازمان بنادر را باشکوه میدانند. بخش قابل توجهی از دوره خدمت این افراد، همزمان با سالهای جنگ تحمیلی عراق علیه کشورمان بوده و بسیاری از کارکنان سازمان در آن دوران در رشادتها و قهرمانیهای دوران جنگ، نقشآفرینی و انجام وظیفه کردهاند که از این جنبه، همت و بزرگی آنان قابل تقدیر است.

موضوع بازنشستگان سازمان بنادر و دریانوردی از دو جهت بسیار حائز اهمیت است: نخست اینکه تجارب آنها بزرگترین گنجینه برای یادگیری است که میتوان از این گنجینه نهفته بهرهگیری کرد و به نسل جدید کارکنان سازمان انتقال داد. علیرغم اینکه بازنشستگان سازمان از کار اجرایی بازنشسته شدهاند، اما میتوان در مواقع لزوم از یکایک آنها دعوت به عمل آورد تا تجربیات خود را انتقال دهند. از آنجا که بازنشستگان همچنان به سازمان وابستگی دارند و بهگفتهی خود آنان از هیچ کمکی برای بهبود وضعیت سازمان دریغ نخواهند کرد، کافی است که سازمان در بحث انتقال تجربه اهتمام بیشتری بورزد تا این مهم به سهولت انجام پذیرد. موضوع دیگر، بحث لزوم حمایت معنوی از بازنشستگان است که این کار میتواند در قالب تجلیل از آنان در مراسم مختلف، برگزاری رویدادهای ورزشی و تفریحی، عیادت از بازنشستگانی که در بستر بیماری هستند، ارائهی خدمات رفاهی به بازنشستگان و خانواده آنها و... انجام شود. البته در چند سال اخیر به چنین موضوعی از سوی مسئولان توجه شده، اما لازم است در این زمینه تلاشهای بیشتری صورت گیرد تا بازنشستگان سازمان بنادر و دریانوردی که بیش از 30 سال از عمر خود را در راه خدمت به این سازمان صرف کرده و از هیچ کوششی برای موفقیت سازمان خود دریغ نکردهاند، ضمن تکریم و قدردانی از آنان، در دوران کهنسالی با دغدغههای کمتری روبهرو شوند.

ماهنامه «بندر و دریا» وظیفهی خود میداند که به پاس گرامیداشت یک عمر خدمات ارزندهی بازنشستگان سازمان بنادر و دریانوردی، در این ویژهنامه که به مناسبت روز جهانی دریانوردی منتشر میشود، با تعدادی از بازنشستگان گفتوگو کند و پای صحبتهای آنها بنشیند. در این گفتوگوها از بازنشستگان خواستهایم:

1) خود را معرفی کرده و از نحوه ورودشان به سازمان بنادر و دریانوردی و حوزههای فعالیت خود در این سازمان بگویند.

2) جذابترین و بدترین ویژگی محل کار خود را باز گویند.

3) به بیان خاطرههای شیرین یا تلخ خود در سازمان بپردازند.

4) اگر به گذشته و دوران جوانی بازگردند، آیا دوباره همین راه را دنبال خواهند کرد یا خیر؟

5) سختترین موقعیت کاری را که در آن قرار گرفتهاند، روایت کنند.

6) درباره لزوم انتقال تجارب خود به کارکنان فعلی سازمان بنادر و دریانوردی بگویند.

7) دلمشغولیها و فعالیتهای این روزهای آنها چیست؟

پاسخ بازنشستگان سازمان بنادر و دریانوردی به سؤالات ماهنامه «بندر و دریا»، جذاب و خواندنی است. 

۲۵ مهر ۱۴۰۰ ۱۳:۲۰