چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸
 

اخبار

میزگرد تخصصی لجستیک بندری برگزار شد

لجستیک بندری و چالشهای فرآوری توسعه آن

 

میزگرد تخصصی «لجستیک بندری و چالشهای فرآوری توسعه آن» در دفتر مدیرکل مناطق بازاریابی و سرمایه گذاری سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد.

به گزارش بندر و دریا؛ در این میزگرد تخصصی که به دعوت ماهنامه‌ی بندر و دریا برگزار شد، نمایندگانی از سازمان بنادر و بخش خصوصی ذینفع حضور داشتند.

در این میزگرد دکتر آبائی- مدیرکل امور مناطق بازاریابی و سرمایهگذاری-، چراغی- مشاور اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان-، دکتر طباطبائی- نماینده بخش خصوصی- گردهم آمدند تا به بررسی چالشهای فراروی لجستیک بندری به بحث و تبادل نظر بپردازند.

این میزگرد با توجه به اهمیت بنادر به عنوان یکی از حلقههای تاثیرگذار در زنجیره حمل ونقل بینالمللی برگزار شد.

تبین جایگاه و اهمیت بنادر در لجستیک و زنجیره تامین، تعریف لجستیک بندری و عناصر تشکیل دهنده آن، بررسی جایگاه مجتمع بندری شهیدرجایی در لجستیک بندری، تحلیل نقاط قوت و ضعف آن و ارایه راهکارهای پیشنهادی برای تبدیل بندر شهیدرجایی به یک مرکز مهم لجستیکی در زنجیره حمل ونقل ملی و منطقهای محورهای بررسی شده در این میزگرد بود.

مشروح این میزگرد در شماره آتی ماهنامه بندر و دریا (شماره 216) منتشر خواهد شد.

۲۰ دی ۱۳۹۳ ۱۵:۳۲