دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱
 

صاحب امتیاز: سازمان بنادر ودریانوردی
مدیر مسئول: محمد ولی‌زاده
سردبیر:محمد ولی‌زاده
همکاران:شکوفه حبیب‌زاده،امیر صدری، علی نامجو ، محمد مالمیر و فریما صالح 
مدیر هنری:پویا ملک‌سیر
عکس:حجت سپهوند
امور اداری: سارا خاک‌زاد
امور آگهی‌ها: نسرین غلامی
امور اجرایی و مشترکین: رامین جهان‌پور