پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
 

صاحب امتیاز: سازمان بنادر ودریانوردی

مدیر مسئول: محمد ولی‌زاده

سردبیر:محمد ولی‌زاده

همکاران: امیر صدری، علی نامجو ، رسول آبادیان و فریما صالح

مدیر هنری: محمود محرابی

عکس: آکو سالمی

امور اداری: سارا خاک‌زاد

امور اجرایی و مشترکین: رامین جهان‌پور

امور آگهی‌ها: نسرین غلامی

حروف‌نگار: حسین زینلی‌پور 

لیتوگرافی، چاپ و صحافی:  آفرنگ‌نوین