یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

اخبار

چهاردهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و ترکمنستان برگزار شد

چهاردهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و ترکمنستان برگزار شد
چهاردهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان با هدف گسترش همکاری های فی مابین در امور حمل و نقل، سرمایه گذاری، کشاورزی، انرژی، بانکی، گردشگری و ارتباطات به مدت سه روز در تهران برگزار شد.

افزایش همکاریهای تجاری از طریق توسعه بنادر دو کشور و حمل و نقل دریایی یکی از بخش های مهم و راهبردی مطرح در این اجلاسبود و در این راستا در اولین روز مذاکرات موضوعات مرتبط بندری و دریایی نظیر  آمادگی طرفین جهت برگزاری اولین نشست کمیته مشترک همکاریهای بندری و دریایی دو کشور، بررسی پیش نویس پیشنهادی موافقتنامه حمل و نقل  دریایی طرف ترکمنستانی، اعلام آمادگی طرف ایرانی جهت مذاکره درباره ارائه متقابل امکانات و تسهیلات ترانزیتی در مسیر کریدور بین المللی شمال-جنوب،  آمادگیطرفین جهت ایجاد خط کشتیرانی مشترک بین بنادر دو کشور،  موافقت طرفین جهت انجام هماهنگی بین نمایندگان و کارشناسان دو کشور در مجامع و سازمان های بین المللی و منطقه ای، موافقت طرفین در خصوص همکاری دو جانبه فنی، مهندسی و آموزشی در بخش کشتیرانی و حمل و نقل دریایی و بندری و پیشنهاد طرف ترکمنی در خصوص بررسی موضوع موافقتنامه حمل و نقل دریایی دو کشور توسط طرف ایرانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

۱۰ مرداد ۱۳۹۴ ۱۴:۲۳